Sequence 2 - TAI DJI TCHII SZ
Openning CHI KUN ( 3 Times )